Teknikens utveckling

Teknikens historia startar samtidigt som människans historia. Man skulle till och med kunna säga att teknikens historia sträcker sig ännu längre tillbaka, då det även före människan fanns djur som använde simpla verktyg till olika konstruktioner. Bävrar använder pinnar för att bygga bo och getingar bygger fortfarande sina getingstackar av pappersmassa. Skillnaden mellan djur och människor är dock att djurens beteende främst är genetiskt nedärvt, medan människan ständigt kan lära sig nya tekniker.

Människors förmåga att göra upp och kontrollera eld är ett annat utövande av teknik som skiljde människor och djur åt. I tidiga jägar- och samlarsamhällen använde människan sig av redskap tillverkade av trä, sten och ben samt korgar flätade av olika växtmaterial för att samla ihop mat. Den första maskin som skapades var förmodligen pilbågen som användes till jakt. Även snaror och andra jaktredskap var tidiga tekniska uppfinningar som människan stod bakom.

Jordbruket

När människan för omkring 10 000 år sedan bytte livsstil från jägare och samlare till jordbrukare som levde ett alltmer bofasta liv, skedde även en omvälvande teknisk utveckling. I jordbrukssamhällen utvecklades redskap för att bruka jorden samt lagra och tillreda skörden. I och med det bofasta liv man nu levde utvecklades även olika redskap till hemmet. Utvecklingen av tillverkning av textiler, keramik, hjulet och segel blev viktiga milstolpar i den tekniska evolutionen.

Jordbrukets intåg i människornas historia innebar även stora förändringar för människans sociala konstruktioner. Vid stora floder som exempelvis Eufrat, Tigris och Nilen blev förhållandena för utvecklingen av jordbruket extra gynnsamma tack vare vattentillgångarna, vilket ledde till utvecklingen av små samhällen med tydliga sociala konstruktioner. Det nya sättet att arbeta med jordbruket krävde nämligen ledare och samordnare, vilket i förlängningen ledde till centraliserade samhällen där en liten grupp ledare hade makten.

Utvecklingen av ett skriftspråk

Från människans första högkulturella samhällen i bland annat Kina och Egypten kan vi idag se lämningar och minnesmärken i form av arkitektoniskt komplicerade byggnader som visar att människorna hade välutvecklad teknisk finess. De kanske mest storslagna exempel som går att hitta på detta är förmodligen den kinesiska muren och pyramiderna i Giza. Ett än viktigare steg i människans tekniska evolution är dock utvecklingen av skriftspråk, vilket möjliggjorde för en ny typ av kommunikation.

Utvecklingen av skrivkonsten hör i allra högsta grad till teknikens historia, då människan tillverkade olika verktyg som till exempel pennor för att forma symboler på exempelvis papyrus. Skrivkonsten utvecklades i takt med samhällsbildningarna, vilket grundar sig i att möjligheten att kommunicera via text underlättade vid upprätthållandet av större samhällen. Förmodligen vore det nästintill omöjligt att styra och administrera en större grupp människor utan användandet av skriftspråket som kommunikationsmedel.

Boktryckarkonsten

Om vi hoppar fram i tiden till mitten av 1400-talet kommer vi till en period då just utvecklingen av skriftspråket fick ett rejält uppsving. Under denna tid utvecklades nämligen boktryckarkonsten som gjorde det möjligt för människor att skriva mycket snabbare och därmed sprida texter på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. En textmassa som tidigare hade kunnat ta ett år att producera kunde nu tryckas på bara en dag.

Den förkortade tiden för tillverkningen av böcker ledde till att böcker och texter fick ett kraftigt reducerat pris jämfört med tidigare. Detta ledde till att fler människor fick tillgång till böcker och kunde lära sig att läsa och skriva. Tidigare hade det endast varit samhällenas absoluta elit som hade haft tillgång till litteratur på grund av böckernas skyhöga priser. Boktryckarkonsten innebar även att texter överlag förbättrades då handskrift ofta innehåller fler fel än tryckt text.

Utveckling av teknik för militära syften

Under alla tider har människans mest moderna tekniska uppfinningar funnits i militärens tjänst. Detta har även gällt under det senaste århundradet, då teknikens utveckling lett till en rad vapen och militära medel som använts i olika konflikter. Det senaste årtiondet har dock tekniken inom det militära sammanhanget nått helt nya höjder. Skapandet av vapentekniska system, som till exempel tillverkningen av kärnvapen, har nu hamnat på en nivå där världens sammanlagda vapen tillsammans skulle kunna förinta mänskligheten.

Nutidens teknik

Idag utgör tekniken en stor del av våra liv och ligger på vissa sätt till grund för hela vårt samhälle. Tekniken finns med oss i allt från komplicerad rymdteknik till våra tandborstar och har lett till en ökad materiell välfärd. I andra delar av världen lever människor dock kvar med förindustriell teknik som begränsar livsvillkoren för många. Tekniken är under ständig utveckling och bara framtiden kan utvisa var den kommer ta oss härnäst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*